תקנון האתר

www.qusetna.com

מבוא

1) אתר qusetna הינו חנות מתנות אונליין עם מגוון רחב של מוצרים לגברים ונשים (להלן: “החנות”).

2) האתר www.qusetna.com (להלן: “האתר”) מופעל ע”י נביה שהאב (להלן:”מנהל החנות”) ומשמש בתור אתר מכירות תכשיטים (להלן:”המוצר”).

3) כל האמור בלשון זכר מתייחס לנקווה וזכר כאחד והינו לשם הנוחות בלבד.

4) כל רכישה באמצעות האתר כפופה לתקנון זה. 5) הביקור באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

6) התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין QUSETNA.

הרכישה

7) האתר מציע לקהל הלקוחות חווית קניה נוחה וחכמה, אפשרות קניה אונליין באתר ומשלוחים לכל הארץ.

8) הרכישה באתר תתאפשר בכל עת עד לגמר המלאי. 9) ניתן לרכוש באתר באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

10) בשיקול דעת מנהל החנות לבחור בכל דרך אחרת לביצוע התשלום עבור הרכישה בתיאום מראש.

11) כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין.

12) .באפשרות מנהל החנות להפסיק לשווק ולמכור מוצר מסוים בכל עת וכן לא לאפשר רכישה באתר לפי שיקול דעתה.

13) הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה בוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה ( הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי ). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

14) הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק
מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

החזרות וביטולים

15) מדיניות ההחזרה והביטולים שלהלן הינה בייחס לרכישה באמצעות האתר.

16) באפשרות הלקוח לבטל עסקה תוך יומיים מיום ביצועה הרכישה באתר באמצעות פניה לוצאב החנות או בהודעה לאינסתגראם.

17) ביטול העסקה יתאפשר רק בכפוף ויהיה בתוקף רק לאחר קבלת הודעה או דואר אלקטרוני מהנהלת החנות המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

שירות לקוחות

18) שאלות ובירורים לגבי מוצר, ניתן לפנות אל נציגי החנות באמצעות האפשרות “צור קשר” באתר.

אחריות

19) האחריות מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר וניתנת לתקופה של 7 ימים מיום הרכישה.

20) בתקופת האחריות תאפשר החנות החלפת המוצר במוצר זהה במחירו, בטיבו ובאיכותו ככל שהדבר לא ניתן לתיקון ובכפוף להימצאותו במלאי ובתנאי שמחירו לא יעלה על מחיר המוצר הפגום.

21) האחריות תהיה בתוקף רק באשר ללקוח המחזיק בהוכחת בקנייה במקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר.

22) האחריות לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה ולא תחול לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או משימוש שגוי במוצר לרבות כל נזק עקיף או תוצאתי בכפוף לתנאי החוק.

23) הלקוח נושא בחבות, באחריות ובסיכון עבור כל אובדן, נזק וחבלה הנגרם המוצר עם קבלת החזקה עליו.

24) .הלקוח נושא בחבות, באחריות ובסיכון עבור כל אובדן, נזק וחבלה הנגרם לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדי ג’, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

25) .האותר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותו ו/או לתקינותו ו/או לתפקודו של האתר, והם לא יישאו באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ”ל.

26) מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה שבו ארעה טעות בכל דבר ועניין הקשור לאתר ו/או לפרסום באתר, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא יהיו לו כלפי האתר, החנות ו/או מי מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

פרטיות ואבטחת מידע

27) .החנות וכל גורם הפועל מטעמה רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירות המבוקש, תוך שמירה על סודיות המידע ככל האפשר, שכן מידע אישי לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

28) .החנות והאתר מתחייבים שלא לעשות שימוש במידע שמספקים הקונים רק ע”מ לאפשר רכישה באתר ובהתאם לכל דין.

29) החנות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, במישרין ובעקיפין, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה ככל שהדבר אינו בשליטת החנות ו/או הנובע מכוח עליון,

30) האתר, החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לאורח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

31) לחיצה על כפתור “שלח” מהווה הסכמה לעשות שימוש במידע אישי על מנת לספק ללקוח מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים האתר\החנות ו\או למטרות סקר שוק

32) אעפ”כ ובאם ירצה הלקוח להסיר את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה לפנות בוצאב לטלפון המופיע תחת האפשרות “צור קשר” באתר בכל עת.

קניין רוחני

33) הקניין הרוחני באתר הינה בבעלותה הבלעדית של החנות ומנהליו.

34) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו/תמונות מהאתר אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ע”י הנהלת האתר\החנות.

דין וסמכות שיפוט

35) כל סכסוך הנובע מתקנון זה יעשו בהתאם לדין הישראלי והסמכות המקומית הבלעדית ניתנת לבית משפט השלום שבעיר עכו או חיפה

שונות

36) להנהלת החנות\האתר בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתקנון זה, ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את ההנהלה בעניין זה.

37) בנוסף, להנהלת החנות שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי.

38) בכל מקרה, לא תהא למשתמש ו/או לאורח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בכל ענין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, באתר.

39) הזכויות שמורות אצל הנהלת האתר\החנות לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר האינטרנט שלה.

40) .אם תהיה סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, בין אם בכתב, בין במדיה אלקטרונית, ובין אם בעל פה, תגברנה הוראות תקנון זה.

41) הנהלת האתר\החנות תהיה רשאית להסיר כל משתמש מהאתר ו/או לחסום את כניסתו אם השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

42) תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלק או כולן, לבין הפריטים הנמכרים באתר.

Cookies

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי “cookies”, קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-“cookie” מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. 

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי “cookies” על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- google Analytics לחצו כאן.
להרחבה בנושא google Analytics לחצו כאן.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

Skip to content